GEO-bádateľna a interaktívne mineralogické múzeum

Organizácia Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Slovenským banským múzeom a organizáciami Tradičný dom a VEDUTA vytvorila v priestoroch mineralogickej expozície v Banskej Štiavnici GEO-bádateľňu a obohatila expozíciu o niekoľko interaktívnych prvkov a destký kútik

GEO-bádateľňa period
GEO-bádateľňa
Novovytvorenú bádateľňu plánujeme vyúžívať ako dielňu pre našich permoníkov (pozri "NAŠA PONUKA"). Priestory dávajú možnosť spoznávať prírodné zákonitosti za pomoci minerálov ako aj možnosť vytváriť z nich vlastné "šperky".


interakt1 interakt2
Interaktívne prvky
V expozícii na Vás čakajú plantárium, 3D-pexeso, periodická sústava prvkov/minerálov, a iné pomôcky, ktoré pomáhajú spoznávať krásy minerálov


Projekt Slovenského banského múzea s názvom INTERAKTÍVNE MÚZEUM podporil Envriomentálny fond.Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania

Zážitkové učenie

Organizácia Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so švajčiarskym partnerom pripravil v Banskej Štiavnici nový a jedinečný spôsob vzdelávania príbehom - príbehové vzdelávanie. Na tejto podstránke sa Vám pokúsime priblížiť trochu viac jeho ideu.


Čo je cieľom projektu
Cieľom projektu bolo vytvorenie inovatívneho systému príbehového vzdelávania, pri ktorom by bola učebná látka podávaná žiakom prostredníctvom príbehu. Našou ideou je vytvoriť špeciálny niekoľkodňový vzdelávací program, realizovaný v Banskej Štiavnici, počas ktorého by samotní žiaci boli aktérmi príbehu a prostredníctvom dobrodružstva, zážitku a osobnej skúsenosti by získavali určité vedomosti obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe. Pri jeho tvorbe chceme využiť bohaté skúsenosti s alternatívnymi pedagogickými postupmi nášho švajčiarskeho projektového partnera.


Ako si predstavujeme príbehové vzdelávanie
Idea príbehového vzdelávanie je postavená ako už zo samotného názvu vyplýva na príbehu. Ten sa bude odohrávať v Banskej Štiavnici, ktorá je pre tento nápad ako stvorená. V spleti jej malých uličiek, v historických budovách, pri tajchoch, či v banskom podzemí ožijú príbehy, ktoré ponesú deti na vlnách fantázie. Práve samotní žiaci sa stanú tvorcami a hráčmi príbehu, v ktorom ich budú sprevádzať lektori a animátori, špeciálne nato vyškolení. Žiaci v kostýmoch budú za pomoci rozmanitých kulís i pomôcok odkrývať nielen dej príbehu, ale aj objavovať rôzne tajomstvá, lúštiť hádanky a spoznávať svet. Nebadane sa pritom budú učiť vybrané učivo z rôznych predmetov 6. ročníka. Jednou zo „stránok“ živej učebnice bude napríklad alchymistický dielňa, kde sa budú môcť zoznámiť s koreňmi modernej chémie, stretnú sa so tredovekým alchymistom, budú písať brkom, realizovať rôzne pokusy, experimentovať a pod. Stretnú sa nielen s historickými a mýtickými postavami, ale aj so samými sebou pri riešení nie vždy jednoduchých úloh na ceste za poznaním.

Ako chceme zabezpečiť pútavosť príbehovZážitkové učenie v Banskej Štiavnici
Pútavosť príbehov, do ktorých chceme deti vtiahnuť, zaručí známy slovenský fantazy spisovateľ, rodák z Banskej Štiavnice, Juraj Červenák, ktorý píše originálne dielo s prvkami fantasy - Príbehy a mýty Banskej Štiavnice. Dielo bude podkladom a námetom pre novovznikajúce pobytové programy.


Pre akú cieľovú skupinu žiakov chceme program vytvoriť
Keďže sa jedná o pilotný projekt, v ktorom chceme otestovať niečo nové, museli sme si zvoliť užšiu cieľovú skupinu. Po zvážení rôznych vstupov, sme sa rozhodli pre žiakov 6. ročníka ZŠ.

Ako programy tvoríme

Vznikajú 3 typy pobytových programov a 3 typy jednodňových programov. Ako sme už spomínali,podkladom pre je  dielo „Príbehy a mýty Banskej Štiavnice“. Okrem inovatívnych postupov zo švajčiarskej praxe a prvkov intuitívnej pedagogiky budú v nich obsiahnuté aj prvky tzv. LARP hier (z angl. termínu Live Action Role-Playing), ktoré by sa dali pripodobniť improvizovanému divadlu, kde každý jednotlivec hrá jemu pridelenú rolu, avšak na rozdiel od klasického divadla, nehrá úlohu pre diváka, ale hrá ju pre seba a svoj herný tím. Do týchto hier, ktoré budú tvoriť akýsi základ vzdelávacích programov „živej učebnice“ chceme zakomponovať vybrané témy a okruhy oblastí prírodných a humanitných odborov, obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe tzv. ISCED 2, pre 6. ročník ZŠ. Prostredníctvom LARP hier tak chceme vybrané učivo 6. ročníka podať žiakom hravo, interaktívne, pútavou a nenásilnou formou. Pri spracúvaní jednotlivých tém z ISCED chceme využiť aj skúsenosti nášho švajčiarskeho partnera z oblasti alternatívnej pedagogiky.

Pracovnú verziu programu chceme odprezentovať skupine pedagógov zo Slovenska a prekonzultovať ju s pracovníkmi metodicko-pedagogických centier. Po zapracovaní ich pripomienok vytvoríme scenár a systém otestujeme na vybraných žiakoch 2. stupňa ZŠ. Scenár budeme následne opäť modifikovať na podklade skúseností, ktoré získame jeho bezprostrednou realizáciou.

Prečo práve príbehové vzdelávanie Zážitkové učenie v Banskej Štiavnici
Na myšlienku príbehového vzdelávania nás naviedli vyššie spomínané LARP hry. Zaujať mladých ľudí nie je jednoduché a z prieskumov vyplýva, že mladí ľudia vo veku od 10 do 25 rokov rokov dokážu najviac pozornosti venovať komunikácii na sociálnych sieťach, alebo hraniu počítačových hier. Ďalej bolo zistené, že vysokú mieru pozornosti sú schopní udržať aj pri LARP hrách, čo nás výrazne zaujalo. Kolegyňa Viera Lasáková prišla následne s ideou projektu, ktorý nadchol hneď celý tím.

Napriek tomu, že sa naša organizácia Daphne venuje environmentálnej výchove už viac ako 15 rokov a má skúsenosti s rôznymi metódami a formami práce, takto komplexný program sme ešte nevytvárali. Je to veľká výzva a pri jeho tvorbe budeme určite zápasiť s mnohými problémami. Veríme však, že sa nám podarí zúročiť v ňom nielen naše dlhoročné skúsenosti ale aj skúsenosti nášho partnera zo Švajčiarska a výsledkom bude na konci program, ktorý podnieti v žiakoch zvedavosť a túžbu po vzdelaní. Idea príbehového vzdelávania v sebe nesie totiž práve predstavu, ako by sa páčilo učenie nám samým.

Prečo sme za miesto realizácie programu zvolili Banskú Štiavnicu
Banská Štiavnica so svojim okolím a históriou poskytuje ideálne predpoklady na realizáciu „živej učebnice“. V minulosti patrila k lídrom v oblasti vzdelávania vo svetovom meradle. Bola tu založená prvá stredná škola s baníckym zameraním na Slovensku (1735) a vôbec prvá vysoká škola technického zamerania na svete – Banská akadémia (1762 -1919). V súčasnosti má mesto stále množstvo stredných a základných škôl klasického typu. Je to zároveň mesto, ktoré je vyhľadávanou turistickou destináciou nielen pre jeho historické ale aj prírodné krásy. Každoročne ho navštívi množstvo škôl v rámci školských výletov. Program si školy organizujú samostatne a určite by uvítali ponuku, v ktorej by naplnili viaceré edukačné ciele, čím by dali školským výletom hlbší vzdelávací rozmer. Ešte väčším prínosom by bolo, keby zároveň nemuseli vynechávať vzdelávacie hodiny v škole, ktoré je potom problém z časových dôvodov nahrádzať.

Zážitkové učenie v Banskej ŠtiavniciAko sme našli švajčiarskeho partnera
Za švajčiarskeho partnera projektu sme si vybrali neziskovú organizáciu Verein true move,ktorá nám sprostredkovala expertov zo súkromnej základnej školy PrimariaV rámci projektu sme našich parterov a expertov z Primáre navštívili už dva krát a strávili sme s nimi 10  výnimočných  dní. V „priamom“ prenose sme mohli pozorovať, akým spôsobom učia a teraz spoločne pracujeme na tom, akým spôsobom čo najefektívnejšie pretaviť ich know-how do projektu „živej učebnice“.

Skúsenosti využijeme nielen priamo pri edukačných programoch, ale v spolupráci so švajčiarskymi odborníkmi z týchto organizácií  pripravujeme pre našich pedagógov multimediálny manuál alternatívnych spôsobov učenia.

Naša idea do budúcnosti
Dúfame, že sa nám projektom podarí vytvoriť systém príbehového vzdelávania, ktorý nadchne nielen žiakov, ale získa si aj učiteľov. Mnohí organizujú do Banskej Štiavnice školské výlety. Náš program im môže umožniť zažiť v tomto meste nielen niečo nezvyčajné ale popri tom im zabezpečí aj pokračovanie vo výchovno vzdelávacom procese mimo školského prostredia a plnenie ich školských vzdelávacích plánov. Našim dlhodobým cieľom je, aby si tento vzniknutý systém príbehového vzdelávania mohli prísť zažiť žiaci škôl z celého Slovenska. Aj preto chceme všetky výstupy priebežne uverejňovať na tejto webovej stránke a informovať o nich základné školy.

Koho kontaktovať v prípade, že máte záujme sa našich pobytov zúčastniť alebo na nich participovať
Ak vás „živá učebnica“ zaujala a chceli by ste sa zúčastniť testovacích pobytov, prezentácie systému pre pedagógov, alebo by ste sa radi stali našim budúcim lektorom napíšte nám na lasakova@daphne.sk.

Kto projekt podporil
Projekt je podporovaný cez nadáciu Ekopolis prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Ako môžete aj Vy podporiť ideu "živej učebnice"
V súčasnosti naďalej zháňame spolufinancovanie projektu. Pokiaľ vás naša idea zaujala natoľko, že by ste ju radi podporili či už finančným alebo vecným darom (napr. materiálové vybavenie pomôcok, darovanie kostýmov a pod.) neváhajte kontaktovať Vieru Lasákovú na lasakova@daphne.sk.
Veľmi radi uvítame aj podporu vo forme "šikovných rúk", ktoré by dobrovoľnícky spolupracovali na vytváraní pomôcok, kulís, kostýmov a pod. Možno ste to práve Vy, koho pomoc nám pomôže v zhmotňovaní našej idei príbehového vzdelávania.


Živá učebnica posilňuje učiteľov


Hlavným zámerom projektu je naštartovanie postupnej zmeny prístupu k deťom na školách prostredníctvom pravidelnej práce na rozvíjaní osobnostných kvalít učiteľov a budúcich pedagógov. Vychádza z predpokladu, že postupná zmena škol je možná len zvnútra – od učiteľov. Uskutočnenie zmeny a nadobudnutie „nových“ kompetencií je zložité a vyžaduje neustály tréning zo strany dospelého. Počas deviatich stretnutí budeme klásť dôraz na rozvíjanie kvalitného prístupu a ozajstného záujmu o dieťa.

Ako metódy osobnostého rozvoja nám poslúžia tri metodiky:
1. Posilnení učitelia – metodika zážitkového programu L. Hohlera
2. metódy intuitívnej pedagogiky švédskeho Solviku
3. umenie Tai-chi Chuan.
Tento projekt je novým rozmerom aktivít existujúceho projektu „Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania“ a predstavuje posun k pravidelnému a systematickému stretávaniu sa a rozvíjaniu potenciálu učiteľov na ceste k lepšej škole. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Lasáková

Obdobie: 01.07.2014 – 30.06.2015

Financovanie: Hodina deťom